YMM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Maliye Bakanlığı’ nın tam tasdik yaptırmamış firmaları öncelikle inceleme programına aldığı, tasdik raporu düzenlemiş firmaların ise ihbar ve özel durumlar dışında uygulamada incelenmediği bilinmektedir. Tam tasdik hizmeti verilen firmalarda, vergi incelemesi yapıldığından, incelemelerde hatalı uygulamalara matrah farkına daha az rastlanmaktadır.

Yanlış vergi uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatlarını da tasdik hizmetinin önemli bir katkısı olarak görüyoruz.

Hizmetlerimizden Bazıları

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu kanunla ilgili mevzuat hükümleri gereğince;

* Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

-)Muhasebe Sistemlerinin Kurulması veya  Geliştirilmesi,

-)Muhasebe, Finans, Mali Mevzuat ve Bunların Uygulamaları ile İlgili İşlerinin Düzenlenmesi,

-)Defter, Belge Ve Hesaplara Dayanılarak; Hesapların Denetim Standartlarına Göre İncelemesi, Tahlil ve Denetim Yapılması, Yazılı Görüş Bildirilmesi,

-)Mali Tablo Ve Beyannamelerle İlgili Konularda Yazılı Görüş Verilmesi, Rapor Ve Benzerlerinin Düzenlenmesi,

-)Sermayenin Ödendiğinin Ve/Veya İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımının Mevzuata Uygunluğunun Tespit Edilmesi,

-)KDV İadesi Raporlarının Hazırlanması,

 Mali Danışmanlık

Önemli büyüme fırsatlarının oluştuğu ve konsolidasyonların yaşandığı piyasa koşullarında şirketler günümüz ekonomisinin çok sayıdaki yeni zorlukları ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Verdiğimiz profesyonel hizmetler ile müşterilerinin başarılı bir şekilde bu değişikliklere uyum sağlamalarına yardımcı olmaktayız.

Her müşteri için ayrı hazırlanmış, denetim ve vergi hizmetleri de dahil olmak üzere kuruma özel danışmanlık hizmetlerimiz mevcuttur.

Hizmetlerimizden Bazıları

-)Kurumsal vergi danışmanlığı
-)Bireysel vergi danışmanlığı
-)Vergisel teşvikler, istisna ve muafiyetler
-)Serbest bölgeler
-)Vergi anlaşmaları
-)Uluslararası vergi
-)Yabancı uyrukluların vergilendirilmesi
-)Şirketleri ilgilendiren mali konular
-)Revizyon ve due diligence
-)Vergi uygulamalarına ilişkin seminerler

Vergi Uyuşmazlıkları

Vergi incelemelerinin başlangıcından sonuna görüşmelerin, uzlaşma veya dava aşamalarının bu konunun uzmanları nezaretinde yürütülüyor olması önemlidir. Vergi uyuşmazlıklarında danışmanlık bizim tecrübemiz ışığında daha sağlıklı gerçekleşmektedir.

Vergi İncelemeleri “Sırasında” Verilen Bazı Danışmanlık Hizmetleri

-)İnceleme elemanları ile yürütülen görüşmeler
-)Bilgi, belge ve dökümlerin hazırlanması
-)Vergi incelemeleri “sonrasında” verilen danışmanlık hizmetleri
-)Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme
-)Şirketin uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi
-) “Dava” aşamasında verilen hizmetlerimiz
-)Dava veya Uzlaşma “sonrasında” verilen hizmetler
-)Mahkeme kararının uygulamasının takibi

Performans Yönetimi Ve Yönetim Danışmanlığı

Kurumumuz;

Şirketlerin Finansal Performansına Yönetsel Ve Süreç Odaklı Mutlak Surette Veriye Dayalı Teşhis Koyabilme.

Teşhiste Geçmişte Neler Yapıldığı Ve Gelecekte Neler Yapılması Gerektiği Net Olarak İfade Edebilme.

Teşhise Uygun Olarak Şirketlere En Uygun Bilgi Sistemleri, İnsan Kaynakları, Organizasyon, Maliyet Sistemlerini Kurabilme Tecrübe Ve Yetisine Sahiptir.

Amacımız;

Çok çeşitli mevzuatlar içine serpiştirilmiş müesseseleri dikkate alarak şirket uygulamalarını üst düzeyde ikili görüşmelerle hızlıca gözden geçirmek ve varsa kullanılabilecek vergi vb. avantaj ve teşvikler konusunda şirketleri bilgilendirmek, akabinde de bu avantaj veya teşvikten yararlanma süresince destek olmaktır.

Hizmetlerimizden Bazıları

-)Muhasebe Sistemleri
-)Bütçe Ve Bütçe Kontrol Sistemleri, Kurumsal Finansman
-)Maliyet Kontrol Sistemleri
-)İç Denetim Sistemleri
-)İşletme Performans Gelişimi
-)Yeniden Yapılandırma

Kurumsal Finans

Küreselleşme ve yoğun rekabet ortamı firmaları, stratejik ortaklık arayışlarına, sermaye yapılarını güçlendirmeye, sağlıklı bir şekilde büyümeye ve projeleri için uygun finansman kaynakları bulmaya yöneltmektedir.

Kurumsal finansman projelerindeki en önemli rekabet unsurlarından birisi, projelerin kapsamlı, tarafsız ve etkili olarak yürütülmesidir. Kurumumuz, Müşterilerine tam ve kaliteli hizmet sunmak için gerekli teknik altyapıya, bilgi kaynaklarına, bilgi birikimine, tecrübeye ve ortak çalışma disiplinine sahiptir.

Bağımsız bir firma olarak kurumumuz, çıkar çatışmalarına fırsat vermeden, tarafsız danışmanlık hizmeti sunabilmektedir.

Hizmetlerimizden Bazıları

Şirket Birleşme-Satış ve Satın Almaları Konusunda

-)Ortaklık, Satın Alma Veya Satış İçin Gerekli Dokümanların Hazırlanması
-)Uygun Aday Profilinin Tespiti Ve Ortak Adayları İle Temas Kurulması
-)Alıcı Tarafında Satın Alınacak Hedef Şirketlere Yaklaşılması Ve Hedef Şirketlerin Değerlendirilmesi
-)Satış Sürecinin İlerleyen Aşamalarında Danışmanlık Yapılması

Finansal Ortaklıklar Konusunda

-)Finansman İhtiyacının Tespiti / İş Planı Çalışmalarının Hazırlanması
-)İş Geliştirme Ve Tüm Partilerin Koordinasyonun Sağlanması
-)Bireysel Ve Kurumsal Yatırımcılara Yaklaşılması
-)Sunumlar Ve Müzakerelerin Yürütülmesi
-)Nihai Anlaşmaların Oluşturulmasında Hukuk Danışmanı İle Beraber Çalışılması

Proje Finansmanı Konusunda

-)Projenin Finanse Edilebilirliğinin Tespiti
-)Finansal, Ekonomik, Teknik Ve Hukuksal Fizibilitenin İncelenmesi

Özel Konular

Amacımız; Vergiyi bir işletme maliyeti olarak yönetmenizde yardımcı olmak, birlikte üreteceğimiz özel çözümler ile sizleri desteklerken, teknolojiden de azami ölçüde yararlanarak klasik yaklaşımların dışına çıkmak ve rakiplerinizin bir adım önünde olma yarışında sizlere destek vermektir.

Hizmetlerimizden Bazıları;

-)Yerli Yabancı Ortaklı Şirket Kuruluşları
-)Şirket Hukuku Danışmanlığı
-)Yabancı Uyruklu Şirketler İçin Türkiye’de Şube Ve İrtibat Bürosu Kuruluşları

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark