Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3)

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları III-62.3 31 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30874 Sermaye Piyasası Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2019-32/55 31 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30874 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve…

 

2020 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri – Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin…

Yurt Dışı Hizmet Borçlanmasının Usul ve Esasları

Yurt dışında geçen sürelerin (çalışma/işsizlik/ev kadınlığı sürelerinin) sigortalılık sürelerinden sayılmasına ilişkin olarak yurt dışı borçlanma talebinde bulunanların borçlanma primi tutarları, seçecekleri prime esas kazançlarının %32’sinden %45’ine çıkarılmıştır. Ayrıca Türkiye’deki sigortalılık statüsüne bakılmaksızın yurt dışı hizmet borçlanmasına yönelik süreler sigortalılık süresine dâhil edilecek ve borçlanılacak süreler Türkiye’deki sigortalılık statüsü dikkate alınmaksızın 5510 Sayılı Kanun’un 4/b kapsamında kabul edilecektir.

SGK Genelgesi 2019/17 – Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim İşlemleri

Bu Genelge 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa (bundan sonra Kanun olarak anılacaktır) göre yapılan genel sağlık sigortası tescil işlemlerine, genel sağlık sigortası hak ve yükümlülükleri ile genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalanlar için yapılacak işlemlere ilişkindir.

SGK Genelgesi 2019/16 – Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri

3201 sayılı Kanunda gerçekleştirilen düzenlemeler 1/8/2019 (dahil) tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup anılan tarih itibariyle yapılacak iş ve işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 393)

Milli Emlak Genel Tebliği 393 23 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30867 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 392)

Milli Emlak Genel Tebliği 392 23 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30867 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 24/11/2017 tarihli ve 3025…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391)

Milli Emlak 391 21 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30865 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî…

 

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sosyal Hizmetler İstihdam 21 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30865 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: MADDE 1 – 12/6/2014 tarihl…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark